Všeobecné podmienky

1, KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť prezentuje na webovej stránke www.kasa.sk v sekcii „veci na predaj“ použité hnuteľné veci, ktoré ponúka na predaj vo svojich prevádzkach (ďalej len ako „zoznam vecí“). Užívateľ si môže prostredníctvom webovej stránky prezerať informácie o vybranej veci. 

 

2, KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť prostredníctvom webovej stránky informuje užívateľa, v ktorej prevádzke sa vybraná vec nachádzala ku dňu aktualizácie zoznamu vecí. Vzhľadom na skutočnosť, že zoznam vecí sa aktualizuje s určitou periodicitou, KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť nezaručuje užívateľom stránky dostupnosť vecí v ňom uvedených, ani v prípade ak je na stránke uvedené, alebo užívateľovi oznámené, že vybraná vec sa nachádza v konkrétnej prevádzke. KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť odporúča užívateľom kontaktovať konkrétnu prevádzku telefonicky.

 

3, Webová stránka umožňuje užívateľovi, aby bol upovedomený o zaradení vybranej veci do zoznamu vecí. Po doručení formulára označeného „Upovedomte ma !“ a e-mailovej adresy užívateľa spoločnosti KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť, bude takýto užívateľ prostredníctvom e-mailu upovedomený o zaradení ním vybraného druhu vecí do zoznamu.

 

4, Prostredníctvom tejto webovej stránky nedochádza k uzatváraniu kúpnych ani iných zmlúv a ani k odosielaniu návrhov, či k prijímaniu návrhov na ich uzatvorenie. K uzatvoreniu kúpnej, či inej  zmluvy môže dôjsť iba na základe dohody oboch zmluvných strán uzatvorenej osobne v konkrétnej prevádzke, ak sa tam vec ku dňu uzatvorenia zmluvy nachádza. Pridaním konkrétnej veci do košíka, odoslaním formulára a ani postupom podľa bodu 3, nevzniká spoločnosti KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu s týmto užívateľom a užívateľ nemá ani právo na rezerváciu predmetnej veci.

 

5, Poskytnutie akýchkoľvek údajov týkajúcich sa užívateľa stránky závisí od vôle užívateľa stránky, je dobrovoľné a v prípade ich poskytnutia s ich spracúvaním užívateľ stránky súhlasí. Takto poskytnuté údaje KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť spracúva iba v súvislosti s prevádzkou, v čase a rozsahu nevyhnutnom na prevádzku webovej stránky www.kasa.sk.

 

6, Odoslaním ktoréhokoľvek formulára na webovej stránke www.kasa.sk, užívateľ vyjadruje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí. Spoločnosť KASA ZÁLOŽNÁ akciová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, pričom ich zmena je účinná okamihom ich zverejnenia na tejto webovej stránke.      

 

Spokojní zákazníci

" Som nadmieru spokojný s tým, ako pristupujete k zákazníkom, nakoľko sa stane, že pár dní meškám, no vedúca prevádzky je ochotná počkať a vždy mi vyjde v ústrety ... "

- Štefan G., Brzotín -
Top

Kto je online

Práve tu je 394 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Kariéra u nás

Momentálne nie sú v našej spoločnosti k dispozícii voľné pracovné miesta.

Rýchly kontakt

KASA ZÁLOŽNÁ, a.s., Hradbová 5, 040 01, Košice

sekretariát spoločnosti:

Mobil: +421 903 656 818
Tel.: +421 55 230 43 60

Otázky ohľadom zakladania, alebo založených predmetov smerujte na prevádzku vo Vašom meste - Zoznam pobočiek